342. നാമെല്ലാവരും 'വിശുദ്ധര്‍' ആകാന്‍ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവരാണോ ?

അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തോട് സ്‌നേഹത്തില്‍ ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് പൂര്‍ണ്ണമായി ചേര്‍ന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. ദൈവത്തിനു 'തന്റെ ജീവിതം നമ്മില്‍ നയിക്കാന്‍' നാം അനുവദിക്കണം. (മദര്‍ തെരേസ) അതാണ് പരിശുദ്ധരായിരിക്കുക, 'വിശുദ്ധരായിരിക്കുക' എന്നതിന്റെ അര്‍ത്ഥം. (2012-2016, 20282029) 

ഓരോ മനുഷ്യനും തന്നോടു തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു:

'ഞാന്‍ ആരാണ്? ്യൂഞാന്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയായിരിക്കുന്നത്? ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും?' വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുന്നു: ദൈവം മനുഷ്യനെ എന്തിനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചുവോ അത് വിശുദ്ധിയിലൂടെ മാത്രമേ നേടാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂ. താനും തന്റെ സ്രഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ ചേര്‍ച്ച വിശുദ്ധിയില്‍ മാത്രമേ മനുഷ്യന്‍ കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ. എന്നാല്‍ വിശുദ്ധി ഒരു തരം സ്വയംകൃത പൂര്‍ണ്ണതയല്ല. പിന്നെയോ അത് മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ഐക്യമാണ്. ഈ വിധത്തില്‍ നവജീവന്‍ നേടുന്ന ഏതു വ്യക്തിയും തന്നത്തന്നെ കണ്ടെത്തുകയും വിശുദ്ധനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 88956