161. എന്താണ് നരകം?

നരകമെന്നത് ദൈവത്തില്‍നിന്നുള്ള ശാശ്വതമായ വേര്‍പെടലാണ്. സ്‌നേഹത്തിന്റെ തികഞ്ഞ അസാന്നിദ്ധ്യമാണ്. (1033-1037)

ഒരുവന്‍ ബോധപൂര്‍വ്വം പൂര്‍ണ്ണബോധത്തോടെ, അനുതപിക്കാതെ, ഗൗരവമുള്ള പാപത്തില്‍ മരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ കരുണാപൂര്‍ണ്ണവും ക്ഷമാവഹകവുമായ സ്‌നേഹം എന്നേക്കും നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ അയാള്‍ ദൈവത്തോടും വിശുദ്ധരോടുമുള്ള ഐക്യത്തില്‍നിന്ന് തന്നത്തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും മരണനിമിഷത്തില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്‌നേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുനോക്കുകയും എന്നാലും 'വേണ്ട' എന്നു പറയുകയും ചെയ്യുമോയെന്നു നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതു സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാര്‍ക്കെതിരേ ഹൃദയം അടയ്ക്കുന്നതുവഴി നമ്മെത്തന്നെ തന്നില്‍ നിന്ന് എന്നേയ്ക്കുമായി വേര്‍പ്പെടുത്തരുതെന്ന് യേശു നമുക്കു വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. 'ശപിക്കപ്പെട്ടവരേ, എന്നില്‍ നിന്ന് അകന്നുപോകുവിന്‍... ഏറ്റവും എളിയവരില്‍ ഒരുവന് നിങ്ങള്‍ ഇതു ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോള്‍ എനിക്കു തന്നെയാണു ചെയ്യാതിരുന്നത് ' (മത്താ. 25:41,45) 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 70575