238. ഒരു വൈദികന് കുമ്പസാരത്തില്‍ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പിന്നീട് ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടുണ്ടോ?

ഇല്ല. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പാടില്ല. കുമ്പസാരത്തിന്റെ രഹസ്യം വ്യവസ്ഥാതീതമാണ്. കുമ്പസാരക്കൂട്ടില്‍ വച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ എന്തെങ്കിലും വിവരം മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടു പറയുന്ന വൈദികന്‍ സഭാഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെടും. പോലീസിനോടുപോലും ഒരു വൈദികന് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ സൂചിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല. (1467)

കുമ്പസാര രഹസ്യമുദ്രയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഗൗരവപൂര്‍വ്വം ഒരു വൈദികന്‍ കരുതുന്ന മറ്റൊന്നും തന്നെയില്ല. അതിനുവേണ്ടി പീഡനം സഹിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈദികനോട് നിങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായി തുറന്നു സംസാരിക്കാം വലിയ മനഃസമാധാനത്തോടെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്തെന്നാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏക ദൗത്യം പൂര്‍ണ്ണമായി 'ദൈവത്തിന്റെ ചെവി' ആയിരിക്കുകയെന്നതാണ്.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 70567