187. ഞായറാഴ്ച്ച എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്?

ക്രൈസ്തവ കാലത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഞായറാഴ്ച്ചയാണ്. കാരണം ഞായറാഴ്ച്ചദിവസം നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓരോ ഞായറാഴ്ച്ചയും സൂക്ഷ്മരൂപത്തിലുള്ള ഉയിര്‍പ്പുതിരുന്നാളാണ്. (1163-1167, 1193)

ഞായറാഴ്ച്ചയെ അവഗണിക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്താല്‍ ആഴ്ച്ചയില്‍ തൊഴില്‍ദിന ങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. സന്തോഷത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്‍ അപ്പോള്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യാനുള്ള കുതിരയായും മനഃശക്തിയില്ലാത്ത ഉപഭോക്താവായും തരംതാഴ്ത്തപ്പെടും. ശരിയായി ആഘോഷിക്കാന്‍ ഭൂമിയില്‍ നാം പഠിക്കണം. അല്ലെങ്കില്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാന്‍ പാടില്ലാതാകും. സ്വര്‍ഗ്ഗം അവസാനിക്കാത്ത ഞായറാഴ്ച്ചയാണ്. 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 70568