151. പാപങ്ങള്‍ക്കു മാപ്പു കിട്ടാന്‍ സഭയില്‍ ഏതെല്ലാം സാധ്യതകളാണുള്ളത് ?

മൗലീകമായ പാപപ്പൊറുതി - മാമ്മോദീസയെന്ന കൂദാശയില്‍ സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഗൗരവമുള്ള പാപങ്ങള്‍ക്കു പൊറുതി കിട്ടാന്‍ അനുരഞ്ജനകൂദാശ (പ്രായശ്ചിത്ത കൂദാശ, കുമ്പസാരം) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഗൗരവം കുറഞ്ഞ പാപങ്ങള്‍ക്കും കുമ്പസാരം ശിപാര്‍ശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, വിശുദ്ധ ലിഖിത വായന, പ്രാര്‍ത്ഥന, ഉപവാസം, സത്പ്രവൃത്തികള്‍ ചെയ്യല്‍ എന്നിവയ്ക്കും പാപപ്പൊറുതി ഉളവാക്കാന്‍ കഴിയും (976-980, 984-987) 226-239 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109408