മാര്‍പാപ്പായ്ക്ക് എതിരേ മെത്രാന്‍മാര്‍ക്കോ മെത്രാന്‍മാര്‍ക്ക്  എതിരേ മാര്‍പാപ്പായ്‌ക്കോ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ കഴിയുമോ?

മാര്‍പാപ്പായോടു കൂടെയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ മെത്രാന്‍മാര്‍ക്ക്  സാധ്യമല്ല. നേരേമറിച്ച് സുനിശ്ചിതവും വ്യക്തവുമായ കാര്യങ്ങളില്‍  മെത്രാന്‍മാരുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങാതെപോലും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ മാര്‍പാപ്പായ്ക്കു കഴിയും.

മാര്‍പാപ്പാ തീര്‍ച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും സഭയുടെ വിശ്വാസത്താല്‍ ബന്ധിതനാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പൊതുവായ ബോധം പോലുള്ള ഒന്ന് സഭയിലുണ്ട്. അത് വിശ്വാസകാര്യങ്ങളിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ അവബോധമാണ്. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്നതും സഭ മുഴുവനിലും സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. സഭയുടെ സാമാന്യ  ബോധം(രീാാീി ലെിലെ) എന്നു പറയാം. എന്നും എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചതെന്താണെന്ന് അത്  തിരിച്ചറിയുന്നു. (വിന്‍സെന്റ് ഓഫ് ലെറിന്‍സ്)

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 66870