54. എന്താണ് മാലാഖമാര്‍ ?

മാലാഖമാര്‍ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അവര്‍ തികച്ചും അതി ഭൗതികസൃഷ്ടികളാണ്. അവര്‍ക്കു ധാരണാശക്തിയും ഇച്ഛാശക്തിയുമുണ്ട്. അവര്‍ക്കു ശരീരമില്ല. മരിക്കാനാവുകയുമില്ല. സാധാരണഗതിയില്‍ ദൃശ്യരുമല്ല. അവര്‍ സ്ഥിരം ദൈവ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനുഷ്യരെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തില്‍നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം മനുഷ്യര്‍ക്കു നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (328-333, 350-351)

കാര്‍ഡിനല്‍ ജോസഫ് റാറ്റ്‌സിങര്‍ മാലാഖയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം എഴുതി: 'ദൈവം എന്നിലേക്കു തിരിയുന്ന വ്യക്തിപരമായ ചിന്തയാണ് മാലാഖയെന്നു പറയാം' . അതേ സമയം മാലാഖമാര്‍ തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവിലേക്കു പൂര്‍ണ്ണമായി തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള സ്‌നേഹത്താല്‍ അവര്‍ ജ്വലിക്കുന്നു. രാപകല്‍ അവിടുത്തെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ സ്തുതിഗാനം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നതല്ല. ദൈവത്തില്‍നിന്ന് വേര്‍പെട്ട് നിപതിച്ച മാലാഖമാരെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തില്‍, പിശാചുക്കള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സാത്താന്മാര്‍ എന്നു വിളിക്കുന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 88956