275. തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ വണങ്ങുന്നത് അനുവദനീയമാണോ?

തിരുശേഷിപ്പുകളെ വണങ്ങുകയെന്നത് സ്വാഭാവികമായ മാനുഷികാവശ്യമാണ്. വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളോടുള്ള ബഹുമാനവും ഭക്തിയും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമാണ്. ദൈവത്തിനു പൂര്‍ണ്ണമായി സ്വയം സമര്‍പ്പിച്ച വ്യക്തികളില്‍ ദൈവം നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ വിശ്വാസികള്‍ സ്തുതിക്കുമ്പോള്‍ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ ശരിയായ വിധം വണങ്ങപ്പെടുകയാണ്. (1674). തിരുശേഷിപ്പ് (പൂജ്യാവശിഷ്ടം) (ഇംഗ്ലീഷില്‍ റെലിക്‌സ് എന്നാണു തിരുശേഷിപ്പിനു പറയുന്നത്. അവശിഷ്ടം എന്നര്‍ത്ഥമുള്ള ' റെലിക്ത്തും'  എന്ന പദത്തില്‍ നിന്നാണ് ആ വാക്കുണ്ടായത്). വിശുദ്ധരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അവര്‍ ജീവിതകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളോ ആണ് തിരുശേഷിപ്പുകള്‍. 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 88957