237.സാധാരണ വൈദീകര്‍ക്കുപോലും മോചിപ്പിക്കാനാവാത്തവിധം ഗൗരവപൂര്‍ണ്ണമായ പാപങ്ങളുണ്ടോ?

മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തില്‍നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായി പിന്തിരിഞ്ഞു പോവുകയും പ്രവൃത്തിയുടെ ഗൗരവംമൂലം സഭാഭ്രഷ്ടില്‍പ്പെടാന്‍ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പാപത്തിന്റെ ഫലമായി, സഭാഭ്രഷ്ടുണ്ടായാല്‍ അതു മോചിപ്പിക്കാന്‍, മെത്രാന്‍ വഴിയോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു വൈദീകന്‍ വഴിയോ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചുരുക്കം ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മാര്‍പ്പാപ്പയ്ക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ. മരണാപകടത്തില്‍ ഏതു വൈദീകനും എല്ലാ പാപങ്ങളും സഭാഭ്രഷ്ടും മോചിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കും. (1463)

ഉദാഹരണത്തിന്, കൊലപാതകം നടത്തിയ അല്ലെങ്കില്‍ ഗര്‍ഭഛിദ്രത്തില്‍ സഹകരിച്ച ഒരു കത്തോലിക്കന്‍ സ്വാഭാവികമായി കൗദാശിക സംസര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്നു സ്വയം വേര്‍പ്പെടുത്തുന്നു. സഭ ആ വസ്തുത അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. പാപിയെ തിരുത്തുകയും ശരിയായ വഴികളിലേക്ക് അയാളെ തിരിച്ചുനയിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ്  സഭാഭ്രഷ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. 

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109837