പാപം ചെയ്യാന്‍ ഉത്ഭവപാപത്താല്‍ നാം നിര്‍ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല. മനുഷ്യന്‍ ഉത്ഭവപാപത്താല്‍ ആഴത്തില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കപ്പെടുകയും പാപത്തിലേക്ക് ചായ്‌വുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും ദൈവസഹായത്താല്‍ നന്മചെയ്യാന്‍ കഴിവുള്ളവനാണ്. (405)

ഒരു കാര്യത്തിലും നാം പാപം ചെയ്യാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍, യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ചെയ്യുന്നു. നാം ദുര്‍ബലരും അറിവില്ലാത്തവരും എളുപ്പത്തില്‍ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നവരുമാണെന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണം. കൂടാതെ, നിര്‍ബന്ധം നിമിത്തം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പാപം പാപമാവുകയില്ല. കാരണം, പാപത്തില്‍ എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തീരുമാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109957