യേശുക്രിസ്തു ലോകം മുഴുവന്റേയും കര്‍ത്താവായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?  (യൂകാറ്റ് 110)

യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ കര്‍ത്താവും ചരിത്രത്തിന്റെ കര്‍ത്താവുമാണ്. എന്തെന്നാല്‍ എല്ലാം അവിടുത്തേയ്ക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരേയും അവിടന്നു വീണ്ടെടുത്തു. എല്ലാവരേയും അവിടുന്നു വിധിക്കുകയുംചെയ്യും.(668-674-680) അവിടന്നു നമ്മുടെ മുകളിലാണ്, നാം ആരാധനയില്‍ മുട്ടുകുത്തുന്നത് അവിടത്തെ മുമ്പില്‍ മാത്രമാണ്. അവിടന്ന് നമ്മോടു കൂടെയാണ്, സഭയുടെ ശിരസ്സെന്ന നിലയില്‍. സഭയില്‍ ദൈവരാജ്യം ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ തുടങ്ങുന്നു. അവിടന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലാണ്, ചരിത്രത്തിന്റെ കര്‍ത്താവെന്ന നിലയില്‍. അവിടന്നില്‍ അന്ധകാരശക്തികള്‍ ആത്യന്തികമായി കീഴടക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ ഭാഗധേയങ്ങള്‍ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് പൂര്‍ണ്ണതയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് മഹത്ത്വത്തില്‍ നമ്മെ കണ്ടുമുട്ടാന്‍ വരുന്നു. നമ്മള്‍ അറിയാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് വരുന്നത്. ലോകം നവീകരിക്കാനും പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുമാണത്. ദൈവവചനത്തിലും കൂദാശകളുടെ സ്വീകരണത്തിലും ദരിദ്രരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും 'എന്റെ നാമത്തില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര്‍ സമ്മേളിക്കുന്നു'. (മത്താ. 18:20) എവിടെയും നമുക്ക് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം സവിശേഷമായി അനുഭവിക്കാം. (157, 163)

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109837