എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് കുടുംബത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളത്? (യൂകാറ്റ് 374)

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബന്ധം കൂടാതെ ജീവിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം ദൈവവുമായുള്ളതാണ്. അതിന് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെ ക്കാളും, കുടുംബബന്ധങ്ങളെക്കാള്‍പോലും, പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. (2232-2233)

കുട്ടികള്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വന്തമല്ല, മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടികളുടെയും സ്വന്ത മല്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവത്തോടാണ് നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോട് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന്‍ കേവലമായി എല്ലായ്‌പ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 'എന്നെക്കാള്‍ അധികമായി പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ സ്‌നേഹിക്കുന്നവന്‍ എനിക്കു യോഗ്യനല്ല, എന്നെക്കാള്‍ അധികമായി പുത്രനെയോ പുത്രിയെയോ സ്‌നേഹിക്കുന്നവനും എനിക്കു യോഗ്യനല്ല'. (മത്താ. 10:37) എന്നിങ്ങനെ യേശു വിളിക്കപ്പെട്ടവരോടു പറഞ്ഞത് ഈ അര്‍ത്ഥത്തിലാണു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സന്ന്യാസസഭയിലേയ്‌ക്കോ, വൈദികത്വത്തിലേയ്‌ക്കോ കര്‍ത്താവ് കുട്ടികളെ വിളിച്ചാല്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ അവരെ ദൈവകരങ്ങളില്‍ വിശ്വാസപൂര്‍വ്വം ഏല്പ്പിക്കണം. (145)

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109958