നമ്മള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ 'കുരിശുകള്‍ വഹിക്കണ'മെന്നും അതുവഴി യേശു വിനെ അനുഗമിക്കണമെന്നും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
(യൂകാറ്റ് 102)

    ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ സഹനം അന്വേഷിക്കേണ്ട. എന്നാല്‍, ഉപേക്ഷിക്കാനാവാത്ത സഹനം നേരിടുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ സഹനം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹനത്തോടു കൂട്ടിച്ചേര്‍ ത്താല്‍ അത് അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമാകും. '...ക്രിസ്തു നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും നിങ്ങള്‍ അനുകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിങ്ങള്‍ക്കു മാതൃക നല്കുകയും ചെയ്തിരി ക്കുന്നു'. (1 പത്രോ 2:21). (618)

    യേശു പറഞ്ഞു:  'ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കു ന്നെങ്കില്‍ അവന്‍ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമി ക്കട്ടെ'(മര്‍ക്കോ 8:34). ലോകത്തില്‍ സഹനം കുറയ്ക്കാന്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ക്കു കടമയുണ്ട്. എന്നാലും സഹനമുണ്ടായിരിക്കും. വിശ്വാസത്തില്‍ നമ്മുടെ സഹനം സ്വീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനത്തില്‍ പങ്കുചേരാനും നമുക്കു കഴിയും. അങ്ങനെ മാനുഷിക സഹനം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷാകരസ്‌നേഹത്തോട് കൂടിച്ചേരുന്നു. ലോകം നന്നാക്കാന്‍ വേണ്ടി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യിക്കുന്ന ദൈവീകശക്തിയുടെ ഭാഗമാകാനും സാധിക്കുന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 141476