96) എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെപോലെയുള്ള സമാധാനത്തിന്റെ മനുഷ്യനെ കുരിശുമരണത്തിന് വിധിച്ചത് ? യേശു തന്റെ സമകാലീകരോട് നിര്‍ണായകമായ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. ഒന്നുകില്‍ അവിടന്ന് ദൈവീകമായ അധികാരത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരു കപടവേഷധാരിയും ദൈവദൂഷകനും നിയമലംഘകനും മറുപടി പറയാന്‍ വിളിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ്.

യേശു പലവിധത്തിലും തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പരമ്പരാഗത യഹൂദമതത്തിന് അഭൂതപൂര്‍വമായ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. അവിടന്ന് പാപങ്ങള്‍ ക്ഷമിച്ചു. ദൈവത്തിനു മാത്രം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന കാര്യമാണത്. സാബത്തുനിയമം സോപാധികമല്ലാത്തതുപോലെ പെരുമാറി. ദൈവദൂഷകനാണെന്നു സംശയിക്കപ്പെട്ടു. കള്ളപ്രവാചകനാണെന്ന കുറ്റാരോപണത്തിനു സ്വയം വിധേയനായി. ഇവയെല്ലാം നിയമത്തിന്‍ കീഴില്‍ മരണശിക്ഷയര്‍ഹിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109832