83). മറിയം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരുന്നോ? മറിയം ദൈവത്തിന്റെ കേവലം നിഷ്‌ക്രിയമായ ഒരു ഉപകരണത്തെക്കാള്‍ കൂടുതലായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം അവളുടെ സജീവമായ സമ്മതം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് സംഭവിച്ചത്.

ദൈവപുത്രനെ ഗര്‍ഭം ധരിക്കുമെന്ന് മാലാഖ മറിയത്തോടു പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവള്‍ മറുപടി പറഞ്ഞു: ‘നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നില്‍ ഭവിക്കട്ടെ’ (ലൂക്കാ.1:38).അങ്ങനെ മനുഷ്യവംശത്തിനു യേശു വഴി യുണ്ടായ വീണ്ടെടുപ്പ് ദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരഭ്യര്‍ത്ഥനയും മനുഷ്യജീവിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രസമ്മതവും കൊണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. മറിയം ജോസഫുമായി വിവാഹം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായ ഗര്‍ഭധാരണം വഴിയും, അങ്ങനെ അസാധാരണമായ ഒരു മാര്‍ഗത്തിലൂടെ മറിയം നമുക്ക് ‘രക്ഷയിലേക്കുള്ള കവാടം’ആയിത്തീര്‍ന്നു.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109957