ദൈവാലയഘടന

മാമ്മോദീസാത്തൊട്ടി:  ഈശോ മാമ്മോദീസ സ്വീകരിച്ച യോര്‍ദ്ദാന്റെ പ്രതീകം. നമ്മള്‍ സഭയില്‍ ആദ്ധ്യാത്മികമായി ജനിക്കുന്നത് ഇവിടെവച്ചാണ്.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 70592