ദൈവാലയഘടന

ഹൈക്കല: ആരാധനാ സമൂഹം നില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലം. ഭൂമിയുടെ പ്രതീകം.

സങ്കീര്‍ത്തി: വൈദികര്‍ക്കും ശുശ്രൂഷികള്‍ക്കും തിരുവസ്ത്രങ്ങള്‍ അണിയുവാനുള്ള സ്ഥലം

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 70592