ഞാന്‍ റോമില്‍ നിന്നോ? അറേബ്യയില്‍ നിന്നോ?...

നമ്മുടെ ആശാന്‍ നിന്നു നല്ല കത്തിക്കലാ...അതുപിന്നേ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ, മൈക്ക് കൈയ്യില്‍ കിട്ടിയാപ്പിന്നെ ആശാന് ഒരു തരം ഇതാണ്. എന്നായാലും ഈ അച്ചായന്‍ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് എനിക്കും അങ്ങ് പിടിച്ചുകേട്ടോ...ഒന്നുമല്ലേലും നമ്മള് ജനിച്ചുവളര്‍ന്ന നാടല്ലായോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അച്ചായന്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കാന്‍ ഭാരതീയ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളെന്നാ വല്ല റോമില്‍ നിന്നോ അറേബ്യയില്‍ നിന്നോ മറ്റോ വന്നതാണോടാ ഉവ്വേ...നമ്മുക്കും കൂടെ അവകാശമുള്ള നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യം. പക്ഷേ, ഭാരതത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആ രക്തത്തില്‍ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുതമ്പുരാന്‍  കാണിച്ചുതന്ന ക്ഷമയുടെ-പൊറുക്കലിന്റെ ഘടകം അലിഞ്ഞുപോയി...മത്താ:6:14 ആണ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടേയും ആപ്തവാക്യം.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 88952