വെളിച്ചത്തിന്റെ നക്ഷത്രം
ജോസഫ് പുലിക്കോട്ടില്‍

ഇരുളില്‍ ഒരു ശബ്ദം

ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവര്‍ അതുകേട്ടു,

വെളിച്ചം വിതറി ഒരു നക്ഷത്രം

ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവര്‍ അതുകണ്ടു.

ചിലര്‍ കണ്ണും കാതും അടച്ചുവച്ചു. 

ചിലര്‍ പ്രണയത്തിലേക്ക് വഴിനടന്നു.

കാലത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചവട്ടത്തില്‍ 

നീ വെളിച്ചമായ് അലിയുമ്പോള്‍

കിനാവള്ളികള്‍ പൂത്തുലയുമ്പോള്‍

ആകാശമേ നിറുത്താതെ-

പാടുക സ്‌നേഹസങ്കീര്‍ത്തനം.

ഇനിയെന്റെ ഉള്ളില്‍ പാട്ടുണ്ടാവണം.

ഇനിയെന്റെ കണ്ണില്‍ കാഴ്ച്ചയുണ്ടാവണം

ഇനിയെന്റെ കാതില്‍ കേള്‍വിയുണ്ടാവണം

ഇനിയെന്റെ ചിന്തയില്‍ വാക്കുണ്ടാവണം

കാലമൊരു കുളിര്‍കാറ്റായ് വീശട്ടെ

കടലിരമ്പങ്ങള്‍ നിലയ്ക്കട്ടെ

കണ്ണീര്‍കണങ്ങളെല്ലാം മുത്തായ് മാറട്ടെ

കാണട്ടെകാണട്ടെയെന്നും നേര്‍വഴികള്‍

വെളിച്ചത്തിന്റെ നക്ഷത്രം ഉയിര്‍ന്നേ നില്‍ക്കട്ടെ.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109837