പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്ന ദൈവം
ഗീതു മെറിന്‍ ജോണി

'ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കില്‍ അവന്‍ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ.' (മത്താ 16:24).

സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായി പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സഹനം മനുഷ്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്‍ക്കുന്നു. വിവിധ രൂപത്തില്‍ അത് മനുഷ്യജീവിതത്തില്‍ കടന്നു വരുന്നു. അതു ശാരീരികമാകാം, മാനസികമാകാം, വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലാകാം, ആദ്ധ്യാത്മിക തലത്തിലുമാകാം. സന്തോഷവും സുഖവും സമാധാനവും കാംക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഇരുണ്ടവശമാണത്. എപ്പോഴും നമ്മെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നില്‍ക്കുന്ന ഈ യാഥാര്‍ത്ഥ്യത്തെ കണ്ടില്ലെന്നുനടിക്കാനോ, ഭയപ്പെട്ട് അതില്‍നിന്നോടിയൊളിക്കാനൊ നമുക്കു കഴിയില്ല. ദൈവം നമുക്ക് സഹിക്കാന്‍വേണ്ടിമാത്രം സഹനം നല്‍കുന്നവനല്ല. പ്രത്യുത നമ്മോടു നല്ലതെന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിനേക്കാള്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്ന് ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. സഹനത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ പിതാവ് നമ്മെ നടത്തുന്നത് രക്ഷയിലേയ്ക്കാണെന്ന സത്യം ഈ പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ നമുക്കു പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷ നല്കട്ടെ.

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 109834