ശിശുവിലേക്കുള്ള മടക്കം (മേരി മെര്‍ലിന്‍ പയസ്)

ഇന്ന് 2 വയസുള്ള ഷോണ്‍ കരയുത് കേണ്ണാണ് ഞാനോണ്ണുചെത്. ആƒി അവനെ വഴണ്ട് പറയുു. അവƒെ കര'ിലിƒെ ശഉം കൂടി. എƒെ നിഷ്‌കള ങ്കതയുടെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞു അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ എ ഭാവേന എടു ക്കാന്‍ ചെ,ോള്‍ അതിനെ പി'ിചീ'ി കൊണ്ട് എന്നെ തട്ടിമാറ്റി അവന്‍ അട്ട യുടെ മടിയിലേക്ക് പോയി. അവന്റെ അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചായാതെ അമ്മയുടെ മാറില്‍ കൂടുതല്‍ സ്‌നേഹബോടെ ഒണ്ണി'േര്‍ന്നു.ആ കുഞ്ഞ് വലിച്ചുകീറിയ മുഖംമൂടി ഇനി എനിക്ക് വേണോ? വലുതായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഞാന്‍ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്‌നം വരുണ്‍ോള്‍ ദൈവബെപോലും മറ് ഒില്‍ നി് ഒിലേണ്ട് ചാടിണ്ടൊിരിണ്ടുു. ശിശുവായിരിണ്ടുകയാണ് എ,ോഴും നഅതെ് തോുു. എാല്‍ എ,ോഴും ശിശുവായി രിക്കുക സാധ്യമാണോ? ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഞാന്‍ വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ ശിശുത്വത്തിന്റെ പൊക്കിള്‍ കൊടി അടര്‍ന്നുവീഴാറായിരിക്കുന്നു. ഇനിയും എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാകുവോ? തീര്‍ച്ചയായും ഞാന്‍ തിരി'ുപോകും. ധൂര്‍ത്ത പുത്രനെ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് സ്വര്‍ഗത്തിന്റെ കവാടം തുറന്നുകൊടുത്ത പിതാവ് എനിക്കും അവസരം തരും. (ലൂണ്ടാ 15:11-32). അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാം മറന്ന് ഓടി ചെല്ലുന്ന കുഞ്ഞായി എനിക്കും മാറണം. പœെ ആ ശിശുത്വബിലെണ്ടു മടിവരവില്‍ ഞാന്‍ പലതും ഓര്‍മയില്‍ കൊുവരേതു്. ഞാന്‍ മറുപോയ നിഷ്‌കളശ്ചമായ എƒെ പുരിരി, എƒെ കര'ില്‍, എƒെ വാശി, ഓടി എബാനു എƒെ ആഗ്രഹം, എഅാവരെയും സ്‌നേഹിണ്ടാനു എƒെ മനസ്... അതെ ഇതെഅാം എƒെ ഉില്‍ വീും തിരി തെളിണ്ടണം.വാശിയോടെ, പുരിരിണ്ടു മുഖവുമായി ഞാന്‍ എƒെ പിതാവിƒെ അടുബേണ്ട് ഓടും. കരങ്കുകൊ് ആ വാതിണ്ടല്‍ ഞാന്‍ നില്‍ക്കും. ഇന്ന് എന്റെ പിതാവ് സന്തോഷിക്കും .ഉച്ചത്തിലുള്ള ആ സ്വരം ഞാന്‍ കേള്‍ക്കും…

'ശിശുക്കള്‍ എƒെ അടുബുവരാന്‍ അനുവദിണ്ടുവിന്‍; അവരെ തടയരുത്. എ'ൊല്‍ സ്വര്‍ഗ രാജ്യം അവരെപോലെയുള്ളവരുടെതാണ്.( മത്തായി 19:14, മര്‍ക്കോസ് 10:14-15 )

Leave a comment


Copyright © 2014 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 82591